segpol
SegPol
SegPolSegPolSegPolSegPolSegPolSegPolSegPolSegPol

Alternative content

Get Adobe Flash player

SegPol
SegPol

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

„SEGPOL PROFFESIONAL”

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki akcji promocyjnej „ SEGPOL PROFFESIONAL” prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGPOL Zofia Segiet, 37-500 Jarosław, ul. Solskiego 8, Zakład Produkcji Styropianu w Bobrówce, Bobrówka 103, 37-543 Laszki, wpisanej do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jarosław pod numerem 312,
REGON 630215303,
NIP 792-144-01-28 .

 

§ 1

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1.        Program – program prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem,

2.        Produkt – produkty oznaczone znakiem towarowym „SEGPOL” przeznaczone do sprzedaży, objęte promocją:

        STYROPIAN SEGPOL FASADA PROFESSIONAL EPS 70-040

Charakterystyka techniczna:
Kod oznaczenia (wg PN-EN 13163:2009): 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 

  • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤0,040 [W/m2K]
  • klasa reakcji na ogień: E
  • naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu: ≥ 70 kPa
  • wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa
  • wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa

        STYROPIAN SEGPOL DACH PODŁOGA PROFESSIONAL EPS 100-038

Charakterystyka techniczna:

Kod oznaczenia (wg PN-EN 13163:2009): 
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS150-CS(10)100-DS.(N)5-DS.(70,-)2-DLT(1)5

  • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤0,038 [W/m2K]
  • klasa reakcji na ogień: E
  • naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu: ≥ 100 kPa
  • wytrzymałość na zginanie: ≥ 191 kPa

3.        Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta bądź przedsiębiorcy, osobę prawną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4.        Świadectwo charakterystyki energetycznej- świadectwo charakterystyki energetycznej określone w przepisach ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz.U.2010. Nr 243. poz.1623 tj.)

5.        Serwis internetowy – strona internetowa o adresie www.segpol.pl wykorzystywana przez Organizatora dla celów Programu,

6.        Infolinia – linia telefoniczna o numerze 16 628 54 64, a na wypadek awarii numeru telefonu stacjonarnego linia telefoniczna o numerze 607-584-021 utrzymywana przez Organizatora w związku z Programem, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących Programu.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.        Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie,  korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie oraz obowiązki Organizatora.

2.        Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , w punktach wskazanych przez Organizatora. Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej www.segpol.pl.

3.        Program prowadzony jest w celu zwiększenia sprzedaży Produktów.

4.        Program prowadzony jest do dnia jego zakończenia przez Organizatora. Ogłoszenie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia i zamieszczone zostanie w Serwisie internetowym, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§ 3.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 

1.        Uczestnikiem Programu może być osoba prawna i fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonała zakupu Produktów we wskazanych przez Organizatora punktach. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie rejestracji w Programie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, na adres Organizatora oraz kopii dowodu zakupu.

2.        Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony czytelnie, opieczętowany pieczątką sprzedawcy, u którego Uczestnik zakupił styropian SEGPOL. Formularz zgłoszeniowy jest zawarty w materiałach promocyjnych dostarczanych przez Organizatora w związku z Programem oraz w Serwisie internetowym. 

3.        Wypełnienie i złożenie przez Uczestnika formularza jest utożsamiane z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celu uczestniczenia w Programie oraz dla celów marketingowych.

4.        Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przeprowadzenia badania w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 4.

ZASADY PROGRAMU

 

1.        Za nabycie Produktów SEGPOL określonych w niniejszym Regulaminie, wykorzystanych do wykonania termoizolacji budynku Uczestnik programu uzyska możliwość otrzymania ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, lub części budynku wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.

2.        Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie jednorazowego zakupu styropianu SEGPOL na całość zgłaszanego budynku, jednakże  nie mniej jak 20 m3. w punktach biorących udział w programie.

3.        Warunkiem skorzystania z promocji jest wykorzystanie styropianu Organizatora do ocieplenia na całym budynku, z wykluczeniem styropianu innych producentów.

4.         Badanie charakterystyki energetycznej budynku zostanie przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia badania oraz wystawienia świadectwa  charakterystyki energetycznej określone w art. 5 ust 8 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.

5.        Badanie charakterystyki energetycznej przeprowadzone zostanie po zakończeniu wszystkich prac związanych z termoizolacją budynku, w terminie do 60 dni od otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego, kompletnego formularza zgłoszeniowego.

6.        Organizator zastrzega możliwość ogłaszania i organizowania innych akcji promocyjnych na podstawie odrębnych regulaminów.

7.        Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, w szczególności pod kątem ich rzetelności i prawdziwości.

8.        Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia lub zamówienia na badanie w przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych. Organizator skontaktuje się uprzednio z Uczestnikiem, na podany w formularzu numer telefonu komórkowego, w celu uzyskania wyjaśnień zaistniałej sytuacji.

 

 

§ 5.

ZAKRES ODPOWIEDZILNOŚCI STRON

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa związane z podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym lub brak dokumentacji potrzebnej do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Organizator ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie badania CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU.

 

§ 6.

DANE OSOBOWE

 

1.        Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora  i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Programu oraz w związku z innymi działaniami marketingowymi.

2.        Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

3.        Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie, za pośrednictwem Infolinii lub Serwisu internetowego, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku informacji na piśmie Uczestnik jest zobowiązany wskazać dane podane w formularzu rejestracyjnym , które mają zostać zmienione wraz z nowymi  im odpowiadającymi. W przypadku nie powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność przeprowadzenia badania.

 

§ 7

Infolinia

 

1.        Infolinia jest obsługiwana w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 14:00 .

2.        Koszt połączenia na numery Infolinii jest zgodny ze stawkami obowiązującymi u operatora telefonicznego.

3.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których dokonywana jest próba połączenia.

 

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.        Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w Serwisie internetowym oraz w siedzibie Organizatora. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych lub reklamowych dystrybuowanych w związku z Programem.

2.        Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu bez konieczności odrębnego powiadamia Uczestników. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od daty ogłoszenia zmienionego regulaminu w Serwisie internetowym.

3.        O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.

4.        Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

6.        Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20-03-2012 r.

 
O firmie Aktualności Oferta Promocje Galeria zdjęć Certyfikaty Praca Kontakt
Segpol - producent płyt warstwowych podkarpackie- produkcja i sprzedaż - realizacja: Agencja Reklamy Przemyśl naviart.pl